Rezerwacje:

Rezerwacji mo¿na dokonaæ:

• e-mailowo: krystyna.juda@jeziorsko.com.pl

• telefonicznie: +48-609-22-89-44

Proszê podaæ termin pobytu, ilo¶æ osób, ewentulnie zwierzêta,
pokój, który Pañstwu przypad³ do gustu lub inne ¿yczenia.

Celem rezerwacji ustalony zadatek proszê wp³aciæ na konto:

mBank nr 38 1140 2004 0000 3202 7566 3590
Magdalena Panak - w terminie do 2 dni od zg³oszenia

W tytule proszê wpisaæ imiê, nazwisko, ilo¶æ osób i datê rezerwacji.

Doba hotelowa zaczyna siê od godziny 14 i trwa do godziny 12.

Dla go¶ci
Darmowy internet Wi-Fi
Darmowy parking
Swojskie produkty
Mo¿liwo¶æ organizacji ogniska
Murowany grill
Schowek na rowery
Zadaszona wiata
Plac zabaw dla dzieci:
- Trampolina 3,5 metra
- Hu¶tawki i zje¿dzalnia
- Piaskownica, namiot, zabawki

Szybki Kontakt
„Le¶na Dolina”
Siedl±tków 19
99-235 Pêczniew
tel. +48 504 569 574
meg@jeziorsko.com.pl

Znajd¼ nas na Facebook'u
https://www.facebook.com/jeziorsko

Wspó³rzêdne nawigacji GPS:
N: 51° 51' 6" / E: 18° 44' 25"
Projekt wspfinansowany z dotacji UE
UE£ódzkiePROWfac
Zobacz take
Maszyny w³ókiennicze
Naszywki z Twoim logo
Trufle.co
Strony internetowe
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich: Europa inwestujca w obszary wiejskie. Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju may projekt Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarzdzajca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

All Rights Reserved © 2013